Home

T tabell

t Table cum. prob t.50 t.75 t.80 t.85 t.90 t.95 t.975 t.99 t.995 t.999 t.9995 one-tail 0.50 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 two-tails 1.00 0.50. Given below is the T Table (also known as T-Distribution Tables or Student's T-Table). The T Table given below contains both one-tailed T-distribution and two-tailed T-distribution, df up to 1000 and a confidence level up to 99.9% Free Usage Disclaimer: Feel free to use and share the above images of T-Table as long as youContinue Readin

Students t-fördelning eller t-fördelningen är en statistisk fördelning som används främst för att testa signifikans för undersökningar med små populationer.Students t-fördelning närmar sig normalfördelningen när populationerna blir stora Student t-Value Calculator. In order to calculate the Student T Value for any degrees of freedom and given probability. The calculator will return Student T Values for one tail (right) and two tailed probabilities Så fungerar tabellen. I statistiken sorterar och visar du data som du samlat in i tabeller. Vanligtvis består en tabell av horisontella rader och vertikala kolumner. Raden och kolumnen möts i en cell, i vilken det står information, i regel ett tal. Du kan enkelt rita egna tabeller, och i de flesta ordbehandlings­program för datorer finns. KONFIDENS.T (alfa;standardavvikelse;storlek) Syntaxen för funktionen KONFIDENS.T har följande argument: Alfa Obligatoriskt. Den signifikansnivå som används för att beräkna konfidensnivån. Konfidensnivån är 100* (1 - alfa)%, eller med andra ord, ett alfa på 0,05 anger en konfidensnivå på 95 procent. Standardavvikelse Obligatoriskt

Harald Lang Formelsamling och Tabeller i Statistik och Sannolikhetsteori (15/11-10) Datareducering † Om x1;:::;xn ar ett stickprov ur en population sa deflnieras medelv˜ardet x x = 1 n Pn k=1 xk och standardavvikelsen s s = q 1 n¡1 Pn k=1(xk ¡ x)2: Pa minir˜aknaren kan s ha beteckningen x¾n¡1, ¾x;n¡1; sx eller nagot snarlikt. Kombinatori Byggnadsverks bärförmåga ska verifieras för så kallad exceptionell dimensioneringssituation. Lastkombinationen för denna dimensioneringssituation innefattar en olyckslast som huvudlast. Olyckslasten kan vara känd eller okänd. Exempel på kända olyckslaster är påkörning och brand. Okänd olyckslast är en ospecificerad olyckshändelse. Olyckslast enligt SS-EN 1990 Enligt eurokoden.

T Table - T Tabl

Tabell 3. t-f¨ordelningen. P(X > tα(f)) = α, d¨ar X ∈ t(f). area=α tα(f) f α 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 1 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66 318.31 636.62 2 1.89 2.92 4.30 6.96 9.92 22.33 31.60 3 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84 10.21 12.92 4 1.53 2.13 2.78 3.75 4.60 7.17 8.6 Student´s t tabell kan i alla fall inte jag se hur man skall kunna använda då det bygger på en förutbestämd signifikans Tabell 1: Unders¨okta aktier 3 Data Datamaterialet best˚ar av tidsserier ¨over 24 aktiers effektiva avkastning un-der perioden 1988-10-01 till och med 2008-09-30 (eller fr˚an och med de-ras introduktionsdatum p˚a b. Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2 3 Förord Det här är den tredje omarbetade utgåvan sedan den första Dimensionering av träkonstruktioner Del 2, Regler och formler enligt Eurokod 5 gavs ut 2015. Regler oc

Träning eller gener - vad är viktigast för framgång?

Student´s t tabell kan i alla fall inte jag se hur man skall kunna använda då det bygger på en förutbestämd signifikans t-fördelning om H0 är sann. t-fördelningen varierar med stickprovsstorleken och närmar sig normalfördelningen, då antalet frihetsgrader ökar I utförandestandarden EN 1090-2 anges omfattningen av kontroll av svetsar genom oförstörande provning. I EKS ges dock en möjlighet att minska omfattningen av denna kontroll. I Boverkets konstruktionsregler, EKS, Kapitel 3.1.1, 1a § finns i ett allmänt råd om möjlighet att begränsa omfattningen av oförstörande provning. Enligt utförandestandarden SS-EN 1090-2 ska en viss andel av. Uppslagsdel - Tabell 3 Månads­sy­stem i bi­beln. Ta­bel­len vi­sar de båda fullständi­ga sy­stem som satt spår i bi­belns sätt att räkna och benämna måna­der­na.Ett äld­re is­ra­e­li­tiskt sy­stem re­pre­sen­te­ras av de al­ter­na­ti­va nam­nen i ko­lumn A; i det­ta sy­stem inföll nyåret på hösten

Statistik över antalet rapporterade fall och incidens för anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2017, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper samt över tid hämtat från t-tabell: H 0 förkastas om 0,025( ( 1)) 1 = 1 >t n− k + s b t b Språkbruk (gäller alla tester): Om H 0 inte kan förkastas säger man vi kan inte förkasta H 0 på 5% signifikansnivå (men vi säger aldrig att H 0 accepteras på 5% signifikansnivå.) Man kan också säga att variabeln x 1 är inte statistisk. Be­to­ningsförslag till några bib­lis­ka namn. Bi­beln in­nehåller så många namn att al­la in­te lämp­li­gen kan förteck­nas här. Nedanståen­de lis­ta tar in­te upp namn vil­kas be­to­ning lätt kan bestämmas med hjälp av allmänna reg­ler ( Namn­for­mer ). Sålun­da ute­sluts i re­gel. namn där näst sista. formelsamling Formelsamling. Andelar, medelvärde, standardavvikelse, varians, median. Stickprovsandel. Populationsandel Stickprovsmedelvärde . beräknat på rådat Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2018 innehåller statistik över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper samt över tid

Rätt fart i staden 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 www.skl.se Vägverket Röda vägen 1, 781 87 Borlänge Tfn 0771-119 119 www.vv.se SKL Kommentus A Noteringar klockan 07:30 Råolja (pris/fat): 31/12 WTI, första terminen -0:16 USD 68:58 -0,23% 41,46% Brent, första terminen +0:17 USD 72:87 0,23% 40,89% Basmet Hypsograf till havsområde havsomr_hypso_t Tabell Tvärsnittens djupprofiler havsomr_djupprofil_t Tabell . Övriga . Vattenplats (1:50 000) vpl_50_p Shapefil Vattenplats (1:250 000) vpl250_p Shapefil Relation 250 punkt och 50 punkt Vpl250_vpl50_rel Relationstabell Län lan_t Tabell Kommuner kommun_t Tabell t-fördelning Teoretisk fördelning som används i många fall av statistisk hypotesprövning (t-test) och intervallestimation.En av dess fördelar är att den ofta kan användas för små urval och när standardavvikelsen s (sigma, grekisk bokstav) är okänd. En t-fördelning liknar en normalfördelning med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1, men kurvan är jämförelsevis plattare

Students t-fördelning - Wikipedi

  1. Cara Menghitung t Tabel Secara Manual - Sebelum mempelajari cara menghitung t tabel secara manual, sejumlah parameter harus diketahui lebih dulu yang meliputi : Jumlah variabel penelitian (k), Jumlah observasi/data/responden (n), signifikansi menggunakan dua sisi (Sign) dan rumus mencari degree of freedom atau derajat bebas (Df = n - k)
  2. Modernt, periodiskt tabellelement zink. Illustration handla om kemikalie, massa, alkalisk, symbol, kvicksilver, jord, grupp, metall, syre, nummer, uran, tallium.
  3. Z-test (=Normaltest = Normal deviate test) Denna sida är uppdaterad 2003-01-09. Varje signifikansanalys som använder den standardiserade normalfördelade variabeln som testfunktion kallas z-test.. Testfunktion I princip alla statistiska test för signifikansanalys använder en testfunktion som resulterar i ett tal

Student T-Value Calculator - T Table - T Value Tabl

In order to derive the z-score we need to use the following formula: Therefore: Z score = (700-600) / 150 = 0.67. Now, in order to figure out how well George did on the test we need to determine the percentage of his peers who go higher and lower scores. That's where z-table (i.e. standard normal distribution table) comes handy Ljudöra. En decibelmätare som varnar för höga ljudnivåer. 5.295 kr. Köp. Artikelnummer: D19008. Äntligen har vi det klassiska ljudörat i sortimentet. SoundEar varnar för höga ljudnivåer. Hängs upp på väggen på gym, diskotek, restauranger och andra offentliga miljöer där ljudnivån riskerar att ge skador på hörseln F T Tabell 3: Sanningvärdestabell för negation (¬). (2) Konjunktion (symbol: &,∧): länkar samman två påståenden, motsvarar vardagsspråkets och (notera att t.ex men är i logiskt bemärkelse detsamma som och). Tecknet placeras mellan två påståenden. Visa t-tabell Slå upp för n-1 fg 95% Dessa intervall utgår från: Normalfördelat stickprov CGS eller P Ingår ej Medelfel Skattning Parameter 95% 80% 90% 95% 99% Då df närmar sig oändligheten så samman faller kurvorna * * Title: Kap 7: Konfidensintervall. Buller inomhus, SoS:s allmänna råd om [upph. 2013-11-19] Författningstext I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken

Hans Högmans släktforskning. Denna sida presenterar min släktforskning bl a i form av antavlor och rör framför allt Medelpad, Ångermanland samt Södermanland. En förteckning finns även över orter och släkter jag forskar på. Jag har även med några lokalhistoriska händelser från Sundsvall med omnejd som kan ha påverkat våra anor i dessa trakter samt en text om statarsystemet i. Tabell 1 - Klasser för bärande väggar med brandavskiljande funktion RE 20 30 60 90 120 180 240 360 REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 36 0.05-1.761 0 320 t-tabell (negativa värden) t-tabellen visar det t-värde som svarar mot en given area för ett visst antal frihetsgrader. Figuren illustrerar att 5 procent av fördelningen ligger till vänster om punkten t = -1.761 vid 14 frihetsgrader. appendix b / tabelle

Romeo Soft T Bordslampa har en plisserad skärm i tyg som ger ett mysig och spritt ljus. Den har en gråmålad aluminiumställning. På sladden sitter en dimmer så att du kan få exakt rätt stämning. Bordslampa från FLOS är designad av Philippe Starck 1998 och finns i två olika storlekar. Desig inkl. 10 liter varmvatten dispenser rostfritt hölje inkl. 10 liter varmt vatten dispenser tvålpump hållare för pappershanddukar ytterligare dispenser fö

L

What is P (Z ≥ 1.20) Answer: 0.11507. To find out the answer using the above Z-table, we will first look at the corresponding value for the first two digits on the Y axis which is 1.2 and then go to the X axis for find the value for the second decimal which is 0.00. Hence we get the score as 0.11507. 2 Konfidensintervall - signifikanstestning Signifikansnivån kallas alfa och är risken att göra ett typ I fel. Signifikanstestning och konfidensintervall är lite olika sidor av samma mynt. Signifikanstestning med 5% signifikansnivå ger samma resultat som att se om ett medelvärde ligger innanför eller utanför 95% konfidensintervall (1) Den högsta A-vägda ljudnivån. (2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). Tabell 2 - lågfrekvent bulle I stålets mikrostruktur sker det förändringar då det hållfasthet för att få sin slutgiltiga form, t. Tabell bearbetningsmetoder inverkar på olika sätt på stålets mikrostruktur och därför kan inverkan på materialegenskaperna också vara stor. Olika typer av värmebehandling har också ett stort inflytande på de slutgiltiga.

T tabell | students t-fordeling (ofte kalt kun t-fordeling

Opinion 2004 : en opinionsundersökning frÃ¥n Styrelsen för Tabell 46. Uppfattning om det militära försvarets huvuduppgifter åren 1998-2000. och 2002-2004. Fråga Ditt behov styr valet av lösning. Priser abonnemang. exklusive moms. Oreserverad plats. 3.520 kr/månad. Reserverad plats i låst utrymme. 4.480 kr/månad. Är du intresserad av våra abonnemang? Kontakta oss på info@parkaden.se eller via kontaktformuläret Ljuddämpning DL (dB), utan ljudabsorbent i SWAN T Tabell DL, en-väg, två-väg samt vertikal Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz SWAN 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 2-160 12 9 6 8 2-200 11 96 2-250 12 8 76 1011 3-160 13 86 5 3-200 11 89 5 7 3-250 10 7 6 9 4-160 12 8 5 7 4-200 11 756 4-250 10 6 5 Tol. ± 2 2 2 2 2 2 2 **) Den A-Vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). TABELL 5. RIKTVÄRDEN LÅGFREKVENT BULLER Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 Ljudtrycksnivå L Eq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 3

Statistikguiden - Tabeller - Statistiska Centralbyrå

amiralitetslöjtnanten Rasmus Ahlgren, t Tabell 42. Rasmus .. Gift m. Beritta Knutsdotter. S S Olof Rasmusson. Borgare i Uddevalla. Egare af gården n:o 14 vid Långgatan. Tefde 1669. + före 1674. Gift m. Siri, + före 1674. I Börta Olofsdotter. Vistades 1674 i Holland. N. N. Olofsson. Rasmus Andersson, : i Uddevalla, t 'några år före. Engelsk översättning av 'tabell' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

KONFIDENS.T (Funktionen KONFIDENS.T

2. Tips: För att dra kvadratroten ur ett tal används funktionen =ROT(tal), där tal representerar det värde man vill dra roten ur. Prova t.ex. att skriva =ROT(9) i någon valfri cell (följt av ENTER) och kontrollera att det stämmer... 1c.Ta nu reda på värdet av tdf , d.v.s. t-faktorn för det aktuella antalet frihetsgrader (df = n- 1) och den önskade konfidensnivån Marknadstemperatur kl 07:20 ===== kl 07:20 kl 12:35 Sedan 31/12 Nikkei 225 -1,8% - +1,7% Hongkong Han Mängden är räknad på 15 ml = 19.2 g och på 6 tabletter = 3.0 g . Tabletter : Elixi Contribute to MagomedT/Tabell-oppgave development by creating an account on GitHub

Video: Olyckslaster - PBL kunskapsbanken - Boverke

15-30 mL/min >120 t >120 t 36 t 48 t Tabell 3: Utsättning av NOAK inför elektiv kirurgi, (t=minst antal timmar mellan intag av tablett och kirurgi) Baseras på 2018 EHRA practical guide on the use of NOAK in patients with atrial fibrillation Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) hittas p Modernt periodiskt tabellelement neonin. Illustration handla om väten, kvicksilver, metaller, periodiskt, kemi, fysik, element, fluor, grupp, uran, atomisk, tallium. karhrndlsddneigmgmahmndfsektÅgÅrm4 lamaien-s tek1c?koaeti tktdfi pps-9e-2r-1akr2-5mki mki mki mki mki mki mki mki mki mki mki mki mki mki 6 lektion 3: vad Är feminism

Räkna fram vad en H-balk i stål håller för litfi. Andra viktiga egenskaper är t. Allmänna konstruktionsstål benämns med en siffer- och bokstavskombination, enligt SS-EN Ett konstruktionsståls fysikaliska egenskaper bestäms under stål genom tillsats av legeringsämnen och hållfasthet På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet All data i Helsingborgs stads statistikdatabas är tillgängligt som öppna data. Statistikdatabasen bygger på programmet PX-Web utvecklat av Statistiska centralbyrån. Denna API-dokumentation är specifik för Helsingborgs stads statistikdatabas, SCBs egen API-dokumentation innehåller mer allmängiltig och mer detaljerad teknisk dokumentation om systemet.Mer information om. t Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning SamEk Inv. DoU-kostnad: 1,2 mnkr/år-239 Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning Kalkylresultat: Nettonuvärde, mnkr 412 Miljöeffekter som ej värderats i kalkylen Negativt Övriga effekter som ej värderats i kalkylen Försumbart 0.

Kontrollera 'gjentatt tabell' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på gjentatt tabell översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Det finns tabellverk för ekonomibyggnader, s.k. E-tabeller, som består av totalt 51 tabeller. För varje byggnadskategoriklass, med undantag för byggnadskategori klass 60, finns tre E-tabeller. För samtliga byggnadskategoriklasser utom klass 60 finns E-tabellen som en G-tabell, en M-tabell och en T-tabell Eftersom provstorleken är liten (n = 10 är mycket mindre än 30) och befolkningsstandardavvikelsen är inte känd, din teststatistik har en t-distribution.Dess frihetsgrader är 10 - 1 = 9. Formeln för teststatistiken (kallas t-värde) är:. Att beräkna p-värde, ser du i raden i t-bord för df = 9.. Din teststatistik (2.71) faller mellan två värden i raden för df = 9 i t-tabell: 2.26. Tabell: är en uppställning av fakta i horisontella rader och i lodräta kolumner. Tabla: är en nordindiskt slaginstrument. Tabu: betyder att någon eller något är förbjudet. Talmud: är judarnas skriftsamling. I denna skriftsamling kan man hitta hur man ska leva och dyrka Gud. Den innehåller även lärda personers undervisning t tabell I.1 på sid 4. De viktigaste anatomiska lägestermerna. Superiort (kranialt el. cephaelt) - mot huvudet eller övre delen av en struktur, ex. hjärtat ligger superiort om leven. Inferiort (kaudalt) - bort från huvudet eller mot nedre delen av en struktur, ex. magsäcken ligger inferiort om lungorna. Anteriort (ventralt)

Satistikk BI Sammendrag - Last ned gratis formelark for

T fördelning tabell - följande tabell är en lista över t

Kritiska värdet i t-tabell läser du av genom kolla på df och det alfa-värde som du har valt. Legitimerad apotekare, molekylärbiolog, kemist. Doktorand vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet. Naturvetenskap.org - Kemi, biologi, fysik och matematik. Publikationer. 2009-11-25 11:34 . Sidor: 1. Foru I en t-tabell kan man avläsa att för 6o till oändligt många observationer kommer 95% av alla observationer att hamna inom intervallet från ± 2,00 till ± 1,96 standardavvikelser, dvs. en variation på endast cirka två procent BAS-kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform. Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt Om du tycker kan du alltid börja med bankkontot, för då vet du alltid om det kommit in eller gått ut pengar. Sedan ger sig det andra kontot per automatik, eftersom det i bokföringen alltid blir lika mycket i debet som i kredit. För att göra en lång historia kort kan vi säga att debet är plus, eller till, och ­kredit är minus, eller.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se. Välkommen till Övriga släkter Här diskuterar vi släkter med fasta släktnamn, utom kungliga, adliga och medeltida släkter samt smedsläkter, vallonsläkter och Bureätten. Släkter utan släktnamn (framför allt -sonnamn) diskuteras i första hand. En tumregel är att resultaten är statistiskt signifikanta om du observerar en skillnad mellan värdena som är tre gånger större än standardfelet för skillnaden, men det är bäst att slå upp det förhållande som krävs för signifikans på en t-tabell. Typ I-fel (typ 1-fel): uppstår när du avvisar nollhypotesen, men det var faktiskt. Tabel T : Pengertian, Probabilita Tabel T dan Contoh Soal. Tabel T Statistika - Di dalam statistika di kenal denga namanya tabel distribusi normal. Tabel ini dipakai untuk membantu dalam menentukan hipotesis. Hal ini dilakukan dengan cara perbandingan yaitu antara statistik hitung dengan uji

Debet och kredit är två grundläggande bokföringstermer som man måste förstå sig på för att klara av grundläggande bokföring i ett företag. Förenklat kan man säga att debet och kredit är två olika sidor eller kolumner av ett företags bokföring. Läs vidare för att lära dig mer om hur du använder debet och kredit RP har lyfts ut till en egen T-tabell. UB gäller även för kona som avgrening. SSG7846 PED-Rörklass EAS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432, z=0,7 Indragen. Ingår nu i SSG 7845 SSG7847 PED-Rörklass EAS16A. ISO-dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432, z=0,7 Indragen. Ingår nu i SSG 7845 SSG7848 PED-Rörklass EAS25A T. Tabell 7.6 ger parametrar för en filtrerad PID-regulator s T s T s T K s G f D i c + ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ + + = 1 1 1 1) (Denna är ekvivalent med en PID-regulator (om 0 > D T) ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ τ + τ + τ + κ = s s s s G f D i PID 1 1 1) (som endast filtrerar D-delen, om f f f f i d i d f i i i f i T T T T T T T. 7 1 Sr T 6 0 05 6 60 F 6 0 2 06 www.mekanex.se F T 5 01 2 1 F 5 01 0 ZZZ.mekanex.fi KULSKENSTYRNINGAR Tabell 1.5: Noggrannhetsvärden Serie/Storlek HG/EG - 25, 30, 3 Balisgrupp T T Tabell 5: Index för kopplade växlar Kopplad växel Index A-ände A B-ände B Gemensamt a/b Indexen i tabellerna 3 - 5 kan - i vissa fall - åtföljas alternativt ersättas av löpnummer eller väder-streck för särskiljande av objekt med samma beteckning. 6.5.1 Exempel på märkning av kabel i signalanläggninga

Värde för t hämtades ur Students t-tabell. Det beslutades att varje samlingsprov skulle bestå av minst 4 delprover för att få representativt prov. Den totala provvikten var minst 1,5 kg (se bilaga I). Livsmedelsverkets rapportserie nr 24/201 upattas med hjälp av ett score-system, fyra T (Tabell 1 ), och kompletteras med antikroppsdiagnostik. Vid HIT ska he-parinbehandlingen sättas ut och alternativt antikoagulantium ges i första hand i form av trombinhämmare och/eller hämmare av faktor Xa. Tabell 1 Istillväxt tabell. Kärnis är en istyp som uppstår i rent vatten, till skillnad från snöis och kravis.Karaktäristiskt för kärnis är att den växer nedåt, det vill säga ny is bildas i gränsskiktet mellan is och det underliggande vattnet nedanstående tabell.Uppgifterna bygger på att det också föreskrivs • att den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h, • att det råder. Ansvarig utgivare: Nils Blom . ISSN 2001-7804 (online) ISSN 2001-7790 (tryckt) Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus; FoHMFS 2014: 1 Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar Enligt Fars News Agency från Rudsar, Hojjatoleslam och muslimer Taqi Rouhani i den politiska ritualen med fredagsböner i Rudsar i Mullah Amira -moskén, med hänvisning till den dåliga situationen och spridningen av kranskärlssjukdom i landet, sa: Medicinsk personal och andra tjänstemän kom till torget för att tillhandahålla fler tjänster till folket och kommer utan tvekan [