Home

Regler tryckfrihetsförordningen

Kostenlose Lieferung möglic 1 § Med beaktande av tryckfrihetens syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska de gärningar som anges i 2-20 §§ anses vara tryckfrihetsbrott, om de begås i en tryckt skrift och är straffbara enligt lag. Lag (2018:1801) År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet - Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar: Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text. Texten måste också vara utgiven enligt 1 kap 6 § för att omfattas av tryckfrihetsförordningen Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949. Den berör frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier, och innehåller även offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är tillsammans med yttrandefrihetsgrundlagen en av de två s.

Regler bei Amazon.de - Niedrige Preise, Riesenauswah

marknadskriget-tio-verkliga-rattsfall - Marlaw

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Svensk

Frågor som rör brott mot tryckfriheten regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Vad som avses med ett tryckfrihetsbrott framgår av 7 kap. 4 och 5 §§ TF, exempelvis kan det röra sig om landsförräderi, olaga våldsskildring, förtal och hets mot folkgrupp. Alla brotten finns beskrivna i dessa paragrafer Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Den ger alla som vill rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs. Man har rätt att sprida vilken information man vill i tryckt form så länge lagen följs. Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ger. Tryckfrihetsförordningen Denna grundlag är från 1949 och betonar att varje svensk har rätt att yttra sig fritt i skrift (tidningar, böcker, publikationer m.m.) utan att bli censurerad (granskad och bortplockad) om det inte är så att det som skrivs innehåller exempelvis hets mot folkgrupp, förtal eller olaga hot (som är brottsliga handlingar) Det finns dock en särskild undantagsregel i tryckfrihetsförordningen som säger att just anbud inte ska anses ha kommit in före tidpunkten för anbudsöppning. Det innebär att anbud som har skickats till den upphandlande organisationen och kanske har lagts i en särskild låda inte anses ha kommit in till organisationen i lagens mening förrän det är dags för anbudsöppning

Regler om tryckfrihet och tryckfrihetsbrott finns i tryckfrihetsförordningen, som jag hädanefter förkortar med TF. I 1 kap 3 § TF stadgas att för missbruk av tryckfriheten får ingen straffas annat än i enlighet med de förutsättningar som anges i tryckfrihetsförordningen Pedagogisk genomgång (4:36 min) som handlar om de kanske två viktigaste grundlagarna - tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Materialet presenteras av Studi.se

Tryckfrihetsförordningen Av andra 2 kap i Tryckfrihetsförordningen framgår att: För att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys-ning har varje medborgare - allmänhet såväl som massme-dia - rätt till insyn och rätt att ta del av allmänna handlingar under förutsättning att de inte är hemliga. Offentlig handlin Tryckfrihetsförordningen reglerar allmänna handlingars offentlighet. Regler om allmänna handlingars offentlighet gäller dock inte för friskolor (2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen). Det finns istället en bestämmelse i Skollagen som säger att friskolor ska spara elevlösningar på nationella prov (26 kap 28 § Skollag) Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Tillsammans är det de som reglerar mediernas frihet och begränsningar. Tryckfrihetsförordningen är riktigt gammal. I sin allra första version infördes den faktiskt redan den 2 december 1766. Sverige fick därmed världens första lag som skyddar pressfriheten

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och reglerar tryckfriheten i Sverige. Lagen innehåller även censurförbudet som innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte, på annat sätt än vad som är förenligt med lagen, får granska skrifters innehåll och hindra att skriften sprids bland allmänheten eller hindra tryckning av skriften Huvudregeln om handlingsoffentlighet finns i grundlagen, närmare bestämt i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen, TF. Men det är en huvudregel med många undantag eftersom ett stort antal uppgifter i allmänna handlingar är hemliga enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL Den innehåller 11 kap. och är tänkt att täcka upp de medier som inte innefattas av tryckfrihetsförordningen (1949:105) Tryckfrihetsförordningen sammanfattas i boken till fem punkter. * Censurförbudet som innebär att varken staten eller annan offentlig verksamhet får förhandsgranska eller förbjuda publicering av text.Däremot kan åtal väckas mot den som är ansvarig utgivare av texten Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, två av våra fyra svenska grundlagar, innehåller bland annat regler om offentlighet hos myndigheter och om hur skyddet för medier är utformat och hur tryckfriheten begränsas

Vad är Tryckfrihetsförordningen - Riksarkive

Tryckfrihetsförordningen (TF) Bestämmelserna om periodisk skrift styrs av Tryckfrihetsförordningen (TF), som är en av Sveriges grundlagar. innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PuL) tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist • Sjukvårdssekretessen • Sekretessbrytande regler • Dataintrång . Offentlighetsprincipen Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig belysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av. tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782). Allmänt 1§ Dessa regler gäller för all användning av e-post inom Stockholms stads nämnder. Bolag och stiftelser i vilka staden har ett rättsligt bestämmande inflytande skall fatta beslut att följa reglern Tryckfrihetsförordningen 8 regler. RÅ 1993:20:Vid tillämpning av 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela Stockholms län gemensamma sektionen för interna utredningar hos Polismyndigheten i Stockholm och ett polisområde inom polismyndigheten ansetts uppträda självständigt i förhållande till varandra i ärende angående anmälan mot polismän Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen (TF) Under förutsättning att alla bestämmelserna i förordningen följs har alla svenska medborgare enligt TF rätt att fritt ge ut tidningar, böcker och skrifter. Exempel på periodisk skrift är tidningar, tidskrifter och andra tryckta skrifter och skriften skall ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel

Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) Lagen

Tryckfrihetsförordningen - Wikipedi

Både yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen har som ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Lagarna innehåller också förbud mot censur. I både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns regler om meddelarfrihet och meddelarskydd Pressens publicitetsregler är de 17 pressetiska regler som press, TV och radio i Sverige frivilligt har utfärdat. Denna hållning gäller med stöd av de restriktioner som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlage Sekretessbrytande regler: 6 Enskild verksamhet 6 Använda källor 6. Grundregel för statlig och kommunal verksamhet: offentlighet . I en av våra fyra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (TF), garanteras rätt till insyn i myn-digheternas arbete genom fri tillgång till allmänna handlingar och fritt tillträde till beslutand

Grundlagarna - Riksdage

Grundlagarna - Regeringen

Tryckfrihet och pressetiska regler. Vad som får tryckas i pressen är reglerat i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av de fyra grundlagarna. Förutom TF finns det även frivilliga regler som tidningarna gemensamt kommit överens om att följa, de pressetiska reglerna De grundläggande reglerna när det gäller allmänhetens tillgång till allmänna handlingar finns i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, där det stadgas att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar - offentlighetsprincipen. Behov av informatio På motsvarande sätt som enligt den nya 1 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen innebär paragrafen att YGL inte skall tillämpas när barnpornografiska bilder förekommer i filmer eller videogram eller andra tekniska upptagningar. Inte heller när sådana bilder visas i TV skall YGL:s regler tillämpas Grundlagarna. 2nd juli 2020. /. Sveriges grundlagar är till för att skydda demokratin. Tillsammans anger de hur Sveriges statsskick ska styras. Därför har grundlagarna en egen särställning. I Sverige finns fyra grundlagar, vilka är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen Tryckfrihetsförordningen I Sverige har vi tryckfrihetsförordning som är en av grundlagarna. Enligt den har vem som hels rätt att ge ut en tidning, det som behövs är en ansvarig utgivare. Det finns dock vissa saker man otillåtet man inte får skriva eller yttra sig om eller offentliggöra enligt tryckfrihetsförordningen

1. Svenska regler 1.1 I Sverige är det tillåtet att marknadsföra alkoholdrycker i vissa sammanhang. Marknadsföring som riktar sig till konsument är reglerad i alkohollagen. 1.2 Grundregeln enligt 4 kap 8 § alkohollagen är att marknadsföring av alkohol till konsumenter skall vara måttfull. Reklamen får inte vara påträngande eller uppsökande. Den får heller inte uppmana till bruk. Reglerna i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen är tillämpliga på dessa filer. Det är inte tillåtet att använda kommunens internetanslutning eller enheter (dator, telefon, mm) för någon privat affärsverksamhet Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän tryckfrihetsförordningen, finns den del av offentlighetsprincipen som rör handlingars offentlighet inskriven. Efterfrågade dokument,. Genom regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen kring allmänna handlingar kan dock dina uppgifter komma att bevaras längre än så. Mer information om lagring av personuppgifter i det enskilda fallet får du av den som är personuppgiftsansvarig, nämnd/kommunstyrelse, och som behandlar dina uppgifter

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

I reglerna behandlas bland annat advokatens roll och främsta skyldigheter, allmänna yrkesplikter, regler om avböjande och frånträdande av uppdrag, arvode och redovisning, förhållandet till motpart och domstolar, advokatrörelsens organisation samt advokatens förhållande till Advokatsamfundet Regeringen tycks vilja förvandla presstödet till ett verktyg för att skapa goda förutsättningar för kvalitetsjournalistik. Idéerna öppnar för politisk styrning av medierna. Den regeringslojala utredaren Anette Novak negligerar både anda och regelverk i yttrandefrihetsgrundlagarna och måste stoppas, menar tryckfrihetsexperten Nils Funcke Publicistiska regler Etiska regler Tryckfrihetsförordningen (TF): Grundlag - yttrandefriheten i tryckt media Huvudinnehållet i TF: Censurförbud Etableringsfrihet Meddelarskydd och rätt till anonymitet Särskild rättsordning Offentlighetsprincipen Försiktig med namn Varsam me Etiska regler för publicistisk verksamhet i någon form har funnits sedan 1923 Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Göteborgs universitet - examinationsreglerna - gäller utbildning som bedrivs med högskoleförordningen (HF) (SFS 1993:100) som grund. Reglerna för examination bygger på lagar och förordningar samt lokala styrdokument vid Göteborgs universitet

För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). § 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället Regler för sekretess. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Här beskriver Kalix kommun vilka rättigheter du har som kommuninvånare. Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige Det finns fyra grundlagar i Sverige: regeringsformen. tryckfrihetsförordningen. yttrandefrihetsgrundlagen. successionsordningen. De beslutas av riksdagen. För att stifta en ny grundlag eller besluta om ändringar eller tillägg måste riksdagen rösta likadant vid två tillfällen och det måste vara ett riksdagsval emellan Begränsas av reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om ansvarig utgivares rätt att bestämma vad som ska publiceras. Platsundersökning (3:5 KompL) När det är nödvändigt för övervakningen av att en fysisk eller juridisk person följer bestämmelserna i Ma

Hur fungerar brott mot tryckfrihetsförordningen

I 2 kap. tryckfrihetsförordningen, TF, finns grundläggande bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. I 2 kap, 15 § TF stadgas att allmän handling som får lämnas ut, dvs. inte omfattas av sekretess, ska på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del av. Lagar och regler. Utgivningsbevis behandlas i tryckfrihetsförordningen för tryckt skrift och i yttrandefrihetsgrundlagen för radio- och tv-sändningar, webbsidor m.m. Det är inte obligatoriskt för en webbplats att ha utgivningsbevis, vilket är fallet för tryckta periodiska skrifter. [6] När utgivningsbeviset har utfärdats omfattas yttranden som görs i mediet inte längre av. Digitalt arbetssätt och bevarande På SU pågår ett arbete mot ökad e-förvaltning. Huvudprincipen är de allmänna handlingar som skapas inom SU:s olika verksamheter ska bevaras digitalt. Att bevara på papper är undantag. Få handlingar kräver egenhändiga fysiska signaturer. Läs mer om Rättssekretariatets syn på fysiska underskrifter från ett rättsligt perspektiv

Vad är det för skillnad på Tryckfrihetsförordningen (TF

 1. (2009:400) (OSL), reglerna i tryckfrihetsförordningen även tillämpas på aktiebolag m.m. där kommuner och landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande.9 Uppsatsen kommer inte behandla sekretesskyddet i förhållande till upphandlande myndigheter som inte omfattas av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet
 2. 2 2 kap, 1 §, tryckfrihetsförordningen 3 2 kap, 6 §, tryckfrihetsordningen personalen med de tekniska hjälpmedel som de har till sitt förfogande.4 En handling som har kommit in till myndighetens lokaler eller som en behörig befattningshavare har fått i sin hand är in-kommen och allmän på en gång. Det krävs inga ytterligar
 3. Regler för lagring av Högskolan Dalarnas information HDa dnr: 1.2-2017/546 har Krav på högskolans informationshantering finns bland annat i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, Riksarkivets föreskrifter, Myndigheten för samhällsskydd oc
 4. Reglerna för offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän när den kommit in till kommunen eller upprättats och förvaras av kommunen. Arbetshandling är inte allmän handling
 5. En ansvarig utgivare (ibland bara kallad utgivare) är en ansvarig person enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). För vissa medier måste en ansvarig utgivare utses (t.ex. för tidningar och radio- och tv-sändningar) medan det är frivilligt för andra medier (t.ex. för webbsidor på Internet och för skrifter som inte är avsedda att publiceras fler än.
 6. Osynliga regler. För att människor ska kunna leva tillsammans behövs det regler (normer, riktmärken, mönster) för hur vi skall utföra något eller uppträda mot varandra = Sociala regler. Dock, dessa sociala regler förändras under historien och i olika samhällen. ex: skaka hand, stå i kö eller inte skryta
 7. Miljöförbundet måste följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid. Publicerad 2018-10-22, Uppdaterad 2021-02-16 TELEFON. 0417-57 35 00. E-POST

Regler och lagar Lag och rätt Samhällskunskap SO-rumme

 1. Dessa regler, som i första hand ska ses som riktlinjer för en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, är uppdelade i tre olika delar: publicitetsregler, yrkesregler och riktlinjer mot textreklam11. För att kunna axla ansvaret som den liberala Tryckfrihetsförordningen innebär, och bedöma huruvida branschens gemensamm
 2. Reglerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning. handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden beslutar ska tas om hand för arkivering
 3. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet bevaras 1.2 Syft
 4. Om högskolan får en begäran om utlämnande av allmän handling som endast finns tillgänglig i en e-postlåda som en viss anställd har tillgång till kommer högskolan att kontakta den anställde för att meddela att handlingen ska prövas i enlighet med reglerna i tryckfrihetsförordningen samt i förekommande fall lämnas ut
 5. 4 § Utgivningsbevis krävs inte för att ge ut en periodisk skrift som har tryckts utomlands och som inte huvudsakligen är avsedd att spridas i Sverige. Om utgivningsbevis finns, gäller i tillämpliga delar 5 kap. om rätten att ge ut periodiska skrifter. Lag (2018:1801). Ansvar.

Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar: Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck. Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville. Den rättigheten kallas för Offentlighetsprincipen och är än i dag rätt unik. Tryckfrihetsförordningen gäller enbart för tryckta skrifter. Kartor, ritningar och bilder ska ses som skrift även om det inte finns någon text. Texten måste också vara utgiven enligt 1 kap 6 § för att omfattas av tryckfrihetsförordningen.. Gränsdragningen mellan det som skyddas av tryckfrihetsförordningen och det som inte ryms inom tillämpningsområdet är inte helt klar

Vad offentlighetsprincipen är och vilka som omfattas

 1. Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949.Den berör frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier, och innehåller även offentlighetsprincipen.Tryckfrihetsförordningen är tillsammans med yttrandefrihetsgrundlagen en av de två s.k. mediegrundlagarna i Sverige. Grundlagen har sitt ursprung i 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning, som.
 2. Tryckfrihetsförordningen betyder att var och en har friheten att uttrycka tankar, åsikter och känslor i tryckt skrift. Man har dessutom rätt att ge ut skrifter utan att hindras av allmänheten eller myndigheten. Yttrandefrihetsgrundlagen innebär att gentemot det allmänna försäkrade rätt enligt denna grundlag har rätt att uttrycka.
 3. Tryckfrihetsförordningen. Den senaste tryckfrihetsförordningen antogs 1949, men Sverige grundlagsfäste tryckfriheten redan år 1766, som första land i världen. Tryckfriheten innebär bland annat rätt att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder
 4. Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Den ger alla som vill rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs. Man har rätt att sprida vilken information man vill i tryckt form så länge lagen följs. Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ge
 5. Tryckfrihetsförordningen. Denna grundlag är från 1949 och betonar att varje svensk har rätt att yttra sig fritt i skrift (tidningar, böcker, Moraliska regler: Regler som inte är straffbara enligt lagen men som merparten av människor anser är felaktiga handlingar
 6. Av 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jämställas med en myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar. Lag (2018:1924)
 7. Vad offentlighetsprincipen är och vilka som omfattas. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. De flesta upphandlande organisationer omfattas av reglerna. Offentlighetsprincipen återfinns i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Innan det går att vara säker på att.

Tryckfrihetsförordningen Av andra 2 kap i Tryckfrihetsförordningen framgår att: För att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplys- Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling - som inkommer till en myndighet el Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och reglerar tryckfriheten i Sverige. Lagen innehåller även censurförbudet som innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte, på annat sätt än vad som är förenligt med lagen, får granska skrifters innehåll och hindra att skriften sprids bland allmänheten eller hindra tryckning av skriften. Vad omfattas av. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Demokrati, det är mycket mer än att bara gå och rösta vart fjärde år. Mellan valen är det de demokratiska institutionerna: lagarna, de grundläggande fri-och rättigheterna, domstolarna, och myndigheterna med sina regler, som är den ram, som håller ihop det demokratiska systemet

Vad är ett tryckfrihetsbrott? - Tryckfrihetsförordningen

Reglerna om meddelarfriheten ingår i . tryckfrihetsförordningens. och . yttrandefrihetsgrundlagens. bestämmelser om tryck- och yttrandefrihet. Tryckfriheten regleras i . tryckfrihetsförordningen. som gäller för tryckta skrifter, till exempel böcker och tidningar. Skyddet för yttrandefriheten i bland annat radio, tv, filme

 1. Offentlig Rätt - Tryckfrihetsförordningen (Tf) - Lawlin
 2. Offentlighetsprincipen och sekretess - kortfattat om
 3. Samhällskunskap - Tryck- och yttrandefrihet i Sverig
Sveriges grundlagar | Lär Dig SvenskaGDPR - regler, praktisk tillämpning och rätt styrning - NyOffentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki