Home

LO handlingsprogram

LOs handlingsprogram 2017 - 2021 ble vedtatt på LO-kongressen 2017. 07.02.2019 Sist oppdatert 12.11.2020 LOs HANDLINGSPROGRAM 2017-2021 7 LO vil: • Arbeide for en SFO-reform som styrker kvaliteten, reduserer prisen og lovfester retten til skolefritidsordning. • At SFO tilbudet skal utvikles med vekt på lek, inkludering, kreativitet og praktisk læring, og med god tilrettelegging for barn med særskilte behov. 2.3 Kulturskol Med omsorg om det gemensamma - LOs handlingsprogram för omsorgstjänsterna Rapport LOs välfärdspolitiska utredning tillsattes av LO-kongressen 2012 och gavs i uppdrag att analysera konsekvenserna av de senaste årens politik- och systemförändringar på det välfärdspolitiska området I det programförslag som utarbetats av Vägverket och Banverket samt ett antal andra organisationer anges att arbetet bygger på en bred dialogprocess. Enligt vad LO erfar har de fackliga organisationerna inte deltagit i denna process, åtminstone vad den nationella nivån beträffar. LO förutsätter att berörda förbund kommer att omfattas av arbetet när förslagen ska vidare­utvecklas. Utarbeta handlingsprogram. Arbetsgivaren måste utarbeta ett särskilt handlingsprogram för att motverka och komma till rätta med sådana problem. Problematiken är av sådan art att arbetsgivaren måste anlita sakkunnig hjälp utifrån för denna uppgift. Enbart läkare eller andra som är specialister på missbruksproblem kan anlitas

Rapporten är en underlagsrapport till LO inför arbetet med att ta fram ett miljö- och klimatpolitiskt handlingsprogram. Rapporten har arbetats fram av LOs kansli tillsammans med hållbarhetsekonomen Kristian Skånberg och representanter från LOs förbund. Medverkande: Berit Müllerström, LOs andre vice ordförand En annan viktig del i LO:s handlingsprogram är skärpta krav på bemanning och öppen redovisning av varje enskild skolas, vårdcentrals eller äldreboendes ekonomi I vårt principprogram och våra handlingsprogram tar vi upp de viktigaste utmaningarna i omvärlden för våra medlemmar och Handels som organisation. Det ger en grund för kongressen att peka ut vil- ken väg vi ska gå för att hitta lösningar som gynnar och stärker våra medlemmar. 1. Principprogram för jämlikhet Principprogram och handlingsprogram. I vårt principprogram och våra handlingsprogram tar vi upp de viktigaste utmaningarna i om- världen för våra medlemmar och Handels som organisation. Det ger en grund för kongressen att peka ut vilken väg vi ska gå för att hitta lösningar som gynnar och stärker våra medlemmar. 1

Kongressen ska fatta beslut om ett princip- och tre handlingsprogram, som beskriver vad Handels ska jobba med de kommande fem åren. Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället. I handlingsprogrammen tar vi upp de. Att LO tillsammans med förbunden tar fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en bred blocköverskridande överenskommelse nås med utgångspunkten att trygga en stabil elproduktion som har en liten inverkan på miljö och klimat, med hänsyn till internationella konkurrensvillkor Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) ska det upprättas ett handlingsprogram för räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet. Programmet ska upprättas minst en gång per mandatperiod. Det antas av förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda. Handlingsprogrammet ska utformas Handlingsprogrammet peikar på aktuelle tiltak som konkretiserer den strategiske retninga for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020. «Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020» er forankra i «Regional plan for verdiskaping for Sogn og Fjordane» og «Regional næringsplan for Hordaland.»

Så arbetar LO i EU. Internationellt LOs vision om EU är ett EU med en stark social dimension och starka rättigheter för löntagarna. Förutsättningarna för detta är full sysselsättning, likabehandling av löntagare och jämställdhet på arbetsmarknaden Syfte - vad är ett handlingsprogram Utredningens syfte är att möjliggöra en planerad utveckling av centrum under den närmaste lO-års­ perioden. Den är inte juridiskt bindande men utgör ett av kommunfullmäktige fattat handlings­ program som styr markanvändning, trafik-oc Detta handlingsprogram anger de närliggande kampuppgifter, vilka kommunisterna ställer för att mobilisera arbetarklassen och dess fackliga organisationer till kamp. Därför ställer vi huvudparollerna Gör facket till en kamporganisation - Enhet på klasskampens grund! och Högre lön på profitens bekostnad! Ett handlingsprogram inskränker sig aldrig till att enbart ställa.

LOs handlingsprogram Landsorganisasjonen i Norge - LO

 1. Handlingsprogram för barn som far illa eller riskerar att fara illa ska fungera som ett lättillgängligt kunskapsunderlag för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård, i arbetet med att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa
 2. LIBRIS titelinformation: LO-förbundens gemensamma handlingsplan för uppvärdering av kvinnojobben / Landsorganisationen i Sverig
 3. Föreningens handlingsprogram; Fackligt handlingsprogram; Vår politik för bostadskamp; Stadgar; Vanliga frågor; Uttalanden; Artiklar; Rapporter; Notiser. Internationellt; Nationellt; Debatt; Arkiv. Marx; Lenin; Mao; Övriga; Material; Marxistiskt Foru
 4. lo-distriktet i smÅland och blekinge - liedbergsgatan 6, 352 31 vÄxjÖ. tel 0470-100 70 e-post lo-smalandblekinge@lo.se - org. nr. 835001-1121lo-smalandblekinge@lo.se - org. nr. 835001-112
 5. Detta kommunala handlingsprogram innehåll-er politisk viljeinriktning, vision, utma-ningar, inriktningsmål, uppdrag samt uppfölj-ningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet. Programmet har utarbetats av den styrande majoriteten och ligger till grund för de inrikt-ningar som nämnderna ska arbeta med de kommande fyra åren
 6. Kommunalt handlingsprogram 2019-2022. För ett starkare och tryggare Nyköping. Under de senaste fyra åren har Nyköping vuxit och utvecklats snabbt. Nya bostäder har byggts, företag har etablerat sig och fler har fått jobb. Undersökningar visar att skolresultaten har förbättrats och att våra äldre är nöjda med kvalitén i.

Med omsorg om det gemensamma - LOs handlingsprogram för

Overgangstillegget for finansnæringen på plass - Handel og

Sofia Amloh gick med i Socialdemokraterna och fick sitt första politiska uppdrag, som styrelseledamot i Nyköpings arbetarekommun. Så småningom erbjöds hon en plats som ersättare i kommunens bygg- och tekniknämnd och utsågs sedan efter valet 2014 till ordförande i miljönämnden IF etalls kulturpolitiska handlingsprogram 1 Förord För IF Metall handlar kultur om att ge insikter och medvetenhet, att skapa sammanhållning och delaktighet för att förändra arbetsplatser och samhälle. Den fackliga kulturverksamheten utgår ifrån och bygger på våra värderingar om jämlikhet och solidaritet LO har nominerat mig, Ellen Nygren, och Sam Hägglund. Kommitténs nya ordförande heter Christa Schweng. Hon kommer från Österrike och representerar arbetsgivargruppen. Mindre än hälften av EUs medlemsstater har handlingsprogram för integration Vinster i välfärden är en förutsättning för kvalitet och mångfald, säger företagen som bedriver bolag i skola, vård och omsorg. Och därmed har kvalitet blivit synonymt med frihet för riskkapitalister att plocka ut skattepengar ur vår välfärdssekto Entdecken Sie mit uns die Wildnis! In Deutschland, Europa und weltweit

Email Ja, jag godkänner att LO behandlar mina personuppgifter i enlighet med Integritets- och personuppgiftspolicyn för LO.se. Prenumerera LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE - BARNHUSGATAN 18, 105 53 STOCKHOLM - TEL 08-796 25 00 - FAX 08-796 25 17 - E-POST INFO@LO.SE - ORG. NR. 802001-976 Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy

Detta handlingsprogram ersätter tidigare handlings-program från 2011-12-14 och gäller för mandatperi-oden 2015-2018. Nationella mål Lag (2003:778) om skydd mot olyckor beskri-ver de nationella målen som ligger till grund för samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lo ITUC representerar 207 miljoner arbetare i 163 länder, arbetarna är organiserade i 331 nationella organisationer,motsvarande LO. Den globala fackliga rörelsen har nu beslutat att gå gemensamt mot förtryck, orättvisor och ojämlikhet. Det är med ett kraftfullt handlingsprogram som ITUC tar sig an framtidens utmaningar handlingsprogram 2015-2020 handlingsprogrammet anger våra angelägna områden och ambitionerna för vad vi vill åstadkomma tillsammans med avdelningar och sektioner och förtroendevalda. Det handlar både om vad vi ska göra och vad vi vill uppnå. Tidshorisonten är förbundsmötesperioden 2015-2020. Det är både utmanand handlingsprogram fr bevarande av de nationella minoritetsspråken . Ku2020/01900 . genomförande av fjärrundervisning ska en handledare finnas närvarande i den lo-kal som eleverna befinner sig i för att se till att fjärrlektionen kommer i gång, lös

Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens

Hur kan jag agera när det handlar om missbruksproblem? - L

LIBRIS titelinformation: Mätningar inom arbetsmiljön : LOs handlingsprogram. Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell v LO:s första förslag. Den bärande tanken i det första förslaget till löntagarfonder var att 20 procent av de berörda företagens vinster skulle omvandlas till så kallade riktade fondemissioner av aktier som skulle emottagas av löntagarfonderna, vilkas styrelser skulle ha en majoritet av representanter för löntagarna. På sikt skulle fonderna kunna äga över hälften av alla aktier i. Fackligt handlingsprogram. 2020-09-18. Detta handlingsprogram anger de närliggande kampuppgifter, vilka kommunisterna ställer för att mobilisera arbetarklassen och dess fackliga organisationer till kamp. Därför ställer vi huvudparollerna Gör facket till en kamporganisation - Enhet på klasskampens grund! och Högre lön på. Samtidigt anser styrelsen att LO bör ta fram ett handlingsprogram för att stoppa Sverigedemokraternas framfart inom arbetarleden. Siffror på kongressen • 400 kongressombud medverkar. 100 av dem är representantskapsledamöter Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, efterkrigsprogrammet eller 27-punktsprogrammet var ett program för ekonomiska och demokratiska reformer, framtaget av svenska arbetarrörelsens socialdemokratiska huvudorganisationer under andra världskriget.Det färdigställdes 1944 och antogs även av det svenska kommunistpartiet (SKP) som sitt handlingsprogram

Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik - L

Doseljenici i sindikalni pokret : Invandrarna och fackföreningsrörelsen : LO:s handlingsprogram : sammanfattning Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till tite Igår presenterade LO rapporten Jämställd representation 2013.Om kvinnors och mäns inflyande och makt i LO. Rapporten är en genomgång av hur stor andel kvinnor och män som finns på beslutsfattande och andra inflytelserika poster inom LO och LO-förbunden, centralt och lokalt handlingsprogram. 5 Eslövs kommun idag Eslöv är en del av den växande Malmö-Lund-regionen. Folkmängden i kommunen har ökat varje år under 2000-talet. Under 2014 passerades 32 000 invånare. En stor arbetsmarknad inom möjligt pendlingsavstånd, till

Studieåret 2017/2018 startar för GAF-ettor tisdag 22/8. Uppstart i Viskadalen 25-27/8 plus insikter 28-29/8 och 25-29/9. Torsdagkvällar 31 augusti tom 14 dec. Julledighet. Torsdagskvällar 11/1 tom 26/4. Heldag på AFIG 20/4. Deltagarkongress 21-22/4 Handlingsprogram Socialistiska Partiet Antaget på SP:s 21:a kongress 2006. Inledning Alla arbetar- och folkliga organisationer som i vardagen försöker löneledande och att andra LO-förbunds löner av den anledningen inte får överskrida vissa nivåer, måste bort

LO: Ny bolagsform ska begränsa välfärdsvinster - Nyheter

beslut om ett handlingsprogram för den brandförebyggande verksamheten under åren 2002 - 2004. Vi satte upp målet att antalet döda i bo-stadsbränder skulle minskas med tio pro-cent jämfört med medelvärdet från de tre tidigare åren. Antalet bränder i byggnader och antalet storskador skulle också sänkas med tio procent handlingsprogram Ett arbete med möjligt framtagande av nya handlingsprogram, med fokus på nya utmaningar, ska påbörjas under 2016. Dessa handlingsprogram ska fungera som en brygga mellan RUFS 2010 och RUFS 2050. Målsättningen är att arbetet med två. nya handlingsprogram har påbörjats under året Ett ambitiöst arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Eslövs kommun pågår. Hösten 2018 påbörjades arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram. I samarbete med representanter för Kulturen i Lund genomfördes fältstudier och inventeringar i Stockamöllan och delar av Eslövs tätort utifrån respektive plats kulturmiljövärden. Kommunstyrelsen antog i maj 2019 ett. Antagande av kommunalt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 Ärendebeskrivning Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har arbetat fram ett politiskt handlingsprogram 2019-2022. Handlingsprogrammet bygger vidare på visionen Eslöv - Skånes bästa kommun at En joint i helgen kan kosta dig jobbet. Renhållaren Johnny fick sparken efter arbetsgivarens drogtest. - Vi måste lyfta frågan om droger på jobbet och hur det kan påverka ditt jobb, säger Lena Hunt Wiberg som arbetar på DHL Storage i Borås och sitter i Transports förbundsstyrelse. Att problemen skulle vara större inom Transports.

Socialdemokraterna i Eslövs handlingsprogram. torsdag 16 augusti 2018. Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde Under söndagen den 12e februari 2012 höll Malmö SSU-krets årskonferens. Många spännande debatter hölls och vårt kommunala handlingsprogram reviderades. Många bra tillägg gjordes, bland dem krav på sex timmars arbetsdag och alltid lika lön för lika arbete i kommunen. Vi kräver att man ska bygga 10 000 nya hyresrätter utspritt.

Handlingsprogram - Handelsanställdas förbun

 1. I Eslövs kommun ska det vara självklart och attraktivt att starta, driva och utveckla företag. Oavsett var du befinner dig på din resa finns det stöd och rådgivning att få hos oss. Vision 2025 - Skånes bästa kommun att bo och verka i Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs. Vi [
 2. Om detta kommer Claes-Mikael Ståhl, jurist på LO, att tala om utifrån den bok han skrivit. Hur vi kan skapa förutsättningar för människor att bli sina bästa jag. Tid och plats: Den 27/9, kl 19-20. De som önskar samlas på Villa Pomona, men det går också bra att vara med på länk. Länk skickas ut i medlemsbrevet
 3. ger tydligt avtryck i det handlingsprogram som antogs på 2015 års förbundsmöte. Där anges ett övergripande mål för kongressperioden att Måla­ reförbundet skall ha 15 000 medlemmar, och en organisationsgrad på 80 %. Organisationsgraden för helåret 2017 blev 72,5 % vilket innebär en sänkning från 73 %

Video: Kongressbeslut klimat-, miljö- och energi - motioner

Så arbetar LO i E

Fackligt handlingsprogra

 1. Lars Månsson. Hej. Jag heter Lars Månsson, är 55 år gammal och bor i Stehag sedan många år och J ag jobbar inom VA-branschen som driftreparatör. Politik har inte alltid varit självklart för mig att syssla med men ibland hamnar man i något som man inte tänkt sig
 2. - Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022 - Våra gröna politik - SSU - Möteslänk; Kommunala handlingsprogrammet; Bli medlem; Kalender 2021 - Medlemskalender 2021 - Förtroendevaldas kalender 2021 - - Socialdemokraternas kalender 2021 - - Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser; Logga i
 3. Styrelsen. Jan-Åke Larsson, ordförande (2020) Gunilla Gulam, kassör (2021) Tommy Bengtsson, Facklig ledare (2020) David Westlund, sekreterare (2021) Eva Bengtsson, studieorganisatör (2021
 4. LOs handlingsprogram 2017-2021 Vedteke på LOs 34. ordinære kongress 8.-12. mai 2017 NYNORSK. Det faglegpolitiske samarbeidet mellom LO og Arbeidarpartiet har vore avgjerande for at verdiane våre har fått prege det norske samfunnet, og kjem også til å vere det i framtida
 5. Centerpartiet är ett nära parti som vill se utvecklig i hela Hagfors kommun. Här ska alla ha möjligheter att leva ett gott liv, jobba och bo. Hagfors ska vara en kommun man vill stanna i och flytta till. Därför behövs fler valmöjligheter när man väljer boende. Alla ska vara trygga i Hagfors och vi vill ha en ökad polisnärvaro och stödja förebyggande insatser

LO_Systematiskt arbetsmiljöarbet2-3 2-3 05-09-29 17.23.01. Systematiskt arbetsmiljöarbete EN HANDLEDNING FRÅN LO handlingsprogram eller fackliga riktlinjer tas fram som underlag för bland annat skyddsombudens och de fackliga skyddskom-mittéledamöternas arbete Antaget av Arbetarmakts nationella konferens i oktober 2011. Vårt handlingsprogram finns även i PDF-version. Handlingsprogram för Arbetarmakt i pdf version Innehåll Förord Handlingsprogram för arbetarmakt Fackföreningarna Bekämpa arbetslösheten Mobilisera till kamp för en värdig och rättvi

73 procent av LO:s skyddsombud, däribland byggnadsarbetare, anser att ohälsa till följd av stress har ökat på deras arbetsplatser de senaste tre åren. Nu kräver LO regler mot stressen varg, lo, björn och järv. Däremot tror vi på ett större lokalt självbestämmande kring skyddsjakt. Det är viktigt att rovdjurspolitiken förs i dialog med jägare och boende i rovdjursområden. Vi vill även värna om vildlaxens och flodpärlmusslans möjligheter till fortplantning i våra vattendrag Valplattform för Moderaterna i Eslöv. Samarbete . De senaste två mandatperioderna har vi ingått i den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Det har bland annat inneburit ett ökat fokus på tillväxt och utveckling i positiv riktning

Därför accepterar LO varken alkohol eller andra droger på arbetsplatsen i samband med arbetet.. Arbetsgivarens skyldigheter. Enligt 13 § i Arbetsmiljöverket s föreskrift er Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1 ), ska. arbetsgivare ns rutin er för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk fackliga handlingsprogram började man kräva större frihet och självständighet för den enskilde samt När detta är klart kommer personvalet där PTK- och LO-klubbarna var för sig väljer representanter. Det är en fördel om den som ska vara de anställdas representant redan har ett fackligt uppdrag Vaccinera. Vaccinera är en e-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot säsongsinfluensan, pneumokocker och covid-19 i Stockholms län. Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient

LO-logo – Norsk Arbeidsmandsforbund

LIBRIS - LO-förbundens gemensamma hand

ling. Mötet antog ett handlingsprogram, byggt på det som kom att kallas ILO:s kärnkonventioner. 1998 antog ILO Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism. Där slås det fast att LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv Sammanfattning. Varför ett handlingsprogram? Vårt uppdrag har varit att lägga fram ett förslag till handlingsprogram för svenska språket. Detta skall ha två syften: dels att främja svenskans ställning, dels att alla i Sverige skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna sig svenska språket Projekteringsanvisningen ansluter till Lo cums övriga styrdokument fastigheter och ska användas som projekterings- och entreprenadanvisningar för VVS- och kylanläggningar. Beträffande standarder tillämpas konventionen att hänvisning till exempelvis SIS-TS39:2015 betyder att det är versionen från 2015 som avses medan hänvisning till SIS

Viktige gjennomslag for HK i lønnsoppgjøret med Virke

Varför röstar en del LO-medlemmar på Sverigedemokraterna

Riksdagen har för budgetåret l982/83 anvisat lO milj. kr. för utgivning av dagstidningar som taltidning. En successiv höjning av detta stöd bör komma till stånd under den lO- åriga programperioden. Syftet skall vara - utforma handlingsprogram i biståndsfrågor Efter ett slumpvis drogtest fick Johnny sparken från jobbet som renhållare. Det här är Johnnys berättelse. Han trivdes på jobbet vid ett stort renhållningsbolag i södra Sverige, framför allt med jobbarkompisarna. De var ett tajt gäng. Under de tio år Johnny arbetat hade det aldrig hänt

LO-distriktet i Småland och Blekinge - LO Kongressen

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds politiska handlingsprogram, antaget av SSU:s 35:e kongress i Uppsala, 2-7 augusti 2009 Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser

Kommunalt handlingsprogram 2019-2022 - Socialdemokraterna

Även LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström betonar betydelsen av trygga anställningar för att motverka sexuella trakasserier. Detta i en debattartikel (Dagens Samhälle 19/10). Müllerström hänvisar till LO-rapporten Sjuk av jobbet som visar att var fjärde kvinna som jobbar inom exempelvis hemtjänst samt hotell och restaurang har utsatts för hot eller sexuella. En välfärdspolitisk utredning inom LO ska ta fram ett realistiskt handlingsprogram och presentera förslag som ska kunna användas och föras fram i valrörelsen 2014. Några förslag finns klara redan nu

Skal LO jobbe for mindre forskjeller kan ikke lederen20170110_Bjørnulf Schanche | SL

Politik och demokrati - Eslövs kommu

Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning Prop. och design 1997/98:117. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998. Göran Persson. Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål Handlingsprogram 2019-2022. Valet 2018; Välkommen till Socialdemokraterna i Eslöv. Du hittar oss på Västergatan 12A - Varje lördag klockan 10-12 under mitten av augusti till mitten av juni har vi öppet hus och öppet för alla

LO-distriktet i Västsverige - LOs kongress fattade viktiga

Rätt att gå före. Publicerad: 13 augusti 2008. Uppdaterad: 10 mars 2011. Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk. LEDARE. Om LO-ledningen nu skulle byta linje och driva att EU. Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.pdf Pdf, 206.8 kB. Remiss om miniminivåer för björn, varg, järv och lo.pdf Pdf, 223.5 kB. En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020 29).pdf Pdf, 191.3 kB

Sofia Amloh, riksdagskandidat - Socialdemokraterna Nyköpin

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat 2015-09-23. 2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt nämnderna att i sin Nordiska folkhögskolan i Genève startade redan år 1931 och har sedan dess verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som t.ex. rättvisa arbetsvillkor. Under den senare delen av 1920-talet var opinionen och tidningarna i Norden både okunniga om, och negativa till Det oroar mig när den breda arbetarrörelsen istället för handlingsprogram och lagförslag moloket tuffar på i samma gamla hjulspår och lämnar walk over . LO ska inte ha skit för att de som facklig centralorganisation försöker hitta vägar ut ur ett läge som varit knepigt länge rarpolitiska handlingsprogram på-började under året genom tematräf-far i avdelningarna. Förbundet genomförde tillsam-mans med avdelning 2 en utbild-ningskonferens kring diskrimine-ringslagstiftningarna och hantering av med LO-förbunden inom ramen fö Dags för årsmöte. Årsmötet hålls fredagen den 11 mars klockan 18:00 på Nöjes och Cateringrestaurangen på i Bowlinghallen i Emmaboda. Anmälan senast den 8:e mars till: Eila Medin 072-501 16 23, eilamedin@hotmail.se eller. Sten Olof Johansson 070-633 32 32, stenolof-johansson@telia.com

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK - Handel og KontorOslo | SL

Söndagen den 3 december 2017 är det julskyltning och då kommer Arbetarekommunen och LO som vanligt att där med vårt röda tält. Vi är där mellan 13.00 och 19.00. Kom dit och få lite varm glögg, en gratislott och en trevlig pratstund. Välkomna 3 1. Sammanfattning I arbetet med att ta fram SGF:s Nationella riktlinjer för handläggning och uppföljning av kronisk atrofisk gastrit, intestinal metaplasi och dysplasi i ventrikeln har vi utgått från de europeisk Värderingsmässigt står vi på LO-medlemmarnas sida. Katalys startades på initiativ av 6F - fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Chef för Katalys är Daniel Suhonen, som du säkert sett och hört i TV-debatter eller på Aftonbladets ledarsida. Dagens Aren SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND. SSU bildades 1917 och har sedan dess varit Sveriges viktigaste ungdomsförbund. Vi är Socialdemokraternas och LO:s ungdomsförbund men vi är en egen fristående organisation